Katy ISD

Blackboard K-12

Education

net.parentlink.katyisd

Chính thức Katy OnTheGo ứng dụng cho Katy ISD cung cấp cho bạn một cửa sổ được cá nhân hoá vào những gì đang xảy ra tại huyện và trường học. Nhận tin tức và thông tin mà bạn quan tâm và tham gia. Bất cứ ai có thể: -Xem tin tức huyện và trường học -Sử dụng dòng huyện Mẹo -Nhận thông báo từ các huyện và trường học -Truy cập vào thư mục huyện -Hiển thị thông tin cá nhân cho lợi ích của bạn Phụ huynh và học sinh có thể: -Xem và thêm thông tin liên lạcAlphabetical

Genres