Bible Encyclopedia (ISBE)

💎 Igor Apps

Books & Reference

international.standard.bible.encyclopedia

Kinh Thánh Việt và King James Kinh Thánh Quốc tế tiêu chuẩn kinh thánh Việt năm 1915 với tham chiếu đến câu kinh thánh KJV Có nhiều hơn 9 300 mục, The International Standard Bible Việt, còn được gọi là ISBE, là một tiếng kinh thánh đầy đủ mà giải thích chi tiết mỗi từ quan trọng trong kinh thánh, và cũng bao gồm các thông tin lịch sử từ các Apocrypha. Nó cung cấp thông tin chi tiết về ngôn ngữ và văn học của kinh thánh thế giới, của nền văn hóa và môi trường lịch sử và tôn giáo của người dân của kinh thánh trong bài viết của gần 200 học giả.Alphabetical

Genres