Scrabble Checker

Pisanu Chaloemrattanaporn

Word

com.pisanu.scrabblechecker

Scrabble Checker là một kiểm tra đơn giản và chính xác từ (word thẩm phán) nhất từ trò chơi. Tính năng -------- • Nhanh chóng từ kiểm tra • Dễ dàng sử dụng • Cho phép nhiều từ trong kiểm tra duy nhất • Từ chiều dài tối đa 15 ký tự • Internet không có yêu cầu (sử dụng từ điển địa phương files) • Tra cứu định nghĩa từ • Chia sẻ từ từ các ứng dụng khác • Có thể cài đặt trong thẻ SD • Hỗ trợ từ điển: -TWL/OWL (Thái Lan, Mỹ, Canada) SOWPODS/CSW (Vương Quốc Anh và các quốc gia) -Kích hoạt (từ với bạn bè) -YAWL (Wordsmiths) -OSPD (chính thức Scrabble Player Dictionary) Nếu bạn thích ứng dụng của tôi, xin vui lòng hỗ trợ tôi bằng cách mua các phiên bản miễn phí quảng cáo.Subway Surfer

Alphabetical

Genres