Doodle Snake

nerByte GmbH

Adventure

com.nerbrothers.DoodleSnake

Doodle rắn là một phiên bản Android của trò chơi rắn cổ điển đã được phổ biến trên điện thoại Nokia ban đầu. Trò chơi cũng có sẵn trên iPhone. ? Facebook ? 5 chế độ trò chơi tuyệt vời ? 3 điều khiển các loại ? Mở Feint ? 6 kết cấu phong cách ? Tùy chọn tạm dừng ? Cảnh báo - rất nghiện?Alphabetical

Genres