MX Player Codec (ARMv6)

J2 Interactive

Libraries & Demo

com.mxtech.ffmpeg.v6

MX Player Codec cho ARMv6 CPU. MX Player - cách tốt nhất để thưởng thức phim ảnh của bạn. ** Quan trọng thông báo: Đây là một thành phần phần mềm cho MX Player, do đó, MX Player đã được cài đặt lần đầu tiên. MX Player sẽ kiểm tra thiết bị của bạn và cho bạn tốt nhất phù hợp với Codec tự động nếu cần thiết. Bạn không cần phải cài đặt Codecs trừ khi MX Player sẽ yêu cầu bạn làm như vậy.Mobile Legends

Alphabetical

Genres