Field Warrior

Forward Thinking Systems

Business

com.ftsys.mobileclient

Lĩnh vực chiến binh được thiết kế để giúp xe vận hành thấy điểm dừng của họ / công việc cho ngày, dễ dàng gửi tin nhắn cũng như thu thập các thông tin trong lĩnh vực bằng cách sử dụng các hình thức. Turn-by-turn navigation cho dừng / việc làm có sẵn thông qua Google Maps. Ngoài ra, nó là một đầy đủ FMCSA tương thích điện tử đăng nhập thiết bị (ELD) để thu thập các hồ sơ của nhiệm vụ tình trạng (que) cũng như lái xe kiểm tra báo cáo (DVIRs). Tùy chọn thời gian đồng hồ chức năng có sẵn để giữ theo dõi của thời gian làm việc cho các trình điều khiển và lái xe phòng không nhân. Lưu ý trường chiến binh yêu cầu chuyển tiếp suy nghĩ GPS theo dõi giải pháp. Tìm hiểu thêm tại www.ftsgps.comAlphabetical

Genres