eClass Parent App

BroadLearning Education (Asia) Limited

Education

com.broadlearning.eclass

Sáng tạo và toàn diện trường học, phụ huynh thông tin kênh theo dõi thông tin cho trẻ em tại trường học bất cứ nơi nào bất kỳ thời gian Liệt ứng dụng phụ huynh - phím chức năng: -Cha mẹ có thể kiểm tra các trường thông tin, thông báo đặc biệt, nhận được thông báo Push để theo dõi các tin tức mới nhất về trường học cho trẻ em của họ -Cha mẹ có thể đọc và đăng nhập lại eNotices học -Cha mẹ có thể kiểm tra các hồ sơ thời gian tham gia của trẻ em -Cha mẹ có thể kiểm tra các hồ sơ ePayment và của số dư tài khoản thanh toán cho trẻ em -Trường học có thể tùy chỉnh các biểu ngữ hiển thị trường Chỉ áp dụng cho các trường học mà đã mua tương ứng liệt mô-đun Một số chức năng, tính năng hoặc các mô-đun có thể không được hoàn toàn Hiển thị, tùy thuộc vào tính khả dụng và tình trạng mua của nhà trườngAlphabetical

Genres