Banca Móvil de Banco General

Banco General, S.A.

Finance

com.bgeneral

Truy cập tài khoản Banco chung của bạn thông qua điện thoại di động với một ứng dụng an toàn và dễ dàng sử dụng. Với ứng dụng Banco tướng của bạn bạn có thể xem các số dư tài khoản và hoạt động. - chuyển giao giữa các tài khoản riêng của bạn hoặc một bên thứ ba. - trả tiền của tướng quân Banco thẻ tín dụng hoặc vay. - thanh toán tiện ích của bạn hoặc bất kỳ thực thể khác lưu trên ngân hàng trực tuyến của bạn.-tìm kiếm Chi nhánh tổng Banco hoặc máy ATM gần bạn. Về các quyền này ứng dụng ứng dụng Uses• Location này yêu cầu sự cho phép để sử dụng vị trí của bạn để tìm Banco tổng chi nhánh và ATM gần bạn. • Identity chúng tôi truy cập vào thông tin nhận dạng để tìm tài khoản trên điện thoại là cần thiết để quản lý nhiều người dùng phương tiện truyền thông/functionality• Photos tập tin ứng dụng này đòi hỏi quyền truy cập vào các tập tin trên thiết bị của bạn để xử lý hình ảnh, thông tin lập chỉ mục và lưu các tập tin, chẳng hạn như câu. • Device ID & gọi thông tin ứng dụng này đòi hỏi quyền truy cập vào thông tin điện thoại, bao gồm cả các thiết bị số điện thoại, để xác định các thiết bị.Alphabetical

Genres