Test DPC

Sample developer

Libraries & Demo

com.afwsamples.testdpc

Xin lưu ý rằng ứng dụng này là dành cho mục đích phát triển. Nó không có ý định cho tập quán sản xuất. Các ứng dụng không bao giờ nên được sử dụng với các dữ liệu thực tế. Kiểm tra Card DPC là một mẫu thiết bị chính sách kiểm soát để sử dụng với Android cho công việc. Nó cung cấp cho các nhà phát triển khả năng để xem cách ứng dụng của họ sẽ ứng xử trong một bối cảnh được quản lý như thiết bị chủ sở hữu hoặc trong một hồ sơ quản lý. Người dùng có thể thiết lập một hồ sơ công việc, sử công việc ứng dụng, thiết lập hạn chế ứng dụng, quản lý bảo mật chính sách, và nhiều hơn nữa. Các ứng dụng cũng phục vụ như là một tài liệu tham khảo thực hiện khác UBND. vui lòng kiểm tra mã nguồn tại https://github.com/googlesamples/android-testdpc/. #testdpc #androidforworkTalking Tom Gold Run
Toy Blast
Traffic Racer
Traffic Rider

Alphabetical

Genres